Skip available courses

Available courses

Курс орієнтований на поглиблене вивчення можливостей прикладних програм пакету MS Office 2010 та використання їх як інструмента для розв'язування наукових і практичних задач.

Курс орієнтований на поглиблене вивчення можливостей прикладних програм пакету MS Office 2010 та використання їх як інструмента для розв'язування наукових і практичних задач.

Курс призначений вивченню можливостей створення програмних додатків в середовищі MS Office засобами мови програмування Visual Basic for Application для автоматизації офісної роботи. Орєнтований на студентів економічних спеціальностей.

Завданням вивчення дисципліни «Моделювання економічних процесів» є вироблення у студентів стійких навичок систематизації вихідної інформації економічного характеру, яка стосується діяльності вибраного економічного об’єкта чи процесу, формування на її основі економіко-математичної моделі та вміння провести перевірку створеної моделі на адекватність.

Головною метою викладання дисципліни «Моделі та структури даних» є формування теоретичних та практичних знань з основ створення та використання структур даних при розв'язанні прикладних задач.

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Моделі та структури даних» є принципи побудови моделей та структур даних для прикладних інформаційних систем.

Курс призначений для  формування необхідного рівня знань та набуття практичних навичок використання сучасних технологій Internet для розв'язання різноманітних задач у процесі навчання у ВУЗІ та роботі за фахом у студентів всіх форм навчання.

Курс призначений для узагальнення теоретичних знань та практичних навичок студентів з питань проектування, розробки та функціонування інформаційних систем, а також їх використання в діяльності підприємств та організацій різних форм власності для розв’язання завдань автоматизації усіх сфер діяльності.

Дисципліна "Експертні системи" має надати студентам необхідні знання сучасних інформаційно-експертних технологій, які є необхідною умовою підготовки фахівців з економіки, фінансів, обліку та аудиту. Набуті теоретичні знання та практичне вміння працювати з сучасним програмним забезпеченням спрямовують студентів на підвищення результативності виконання фахових завдань.

Програма дисципліни «Експертні системи» відображає сучасні підходи до реорганізації діяльності підприємств та управління ними з використанням новітніх інформаційних систем.

Завданням дисципліни є вироблення у студентів стійких навиків організації та ведення пошуку наукової інформації, яка стосується діяльності вибраного об’єкта дослідження чи процесу, сформування на її основі певної сукупності обґрунтованих висновків.

Навчально-методичні матеріали призначені для здобувачів 4 курсу ступеня вищої освіти "бакалавр" напряму підготовки 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво». Товарознавство та експертиза в митній справі».

Форма підсумкового контролю - залік.

Метою викладання дисципліни є набуття студентами навичок застосування сучасного програмного забезпечення при обробці економічної інформації, створенні математичної моделі та знаходженні розв’язків задач економіко-математичного моделювання.

Навчально-методичні матеріали призначені для здобувачів 3 курсу ступеня вищої освіти "бакалавр" напряму підготовки 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво». Товарознавство та експертиза в митній справі».

Форма підсумкового контролю - екзамен.

Дисципліна спрямована на формування у студентів теоретичної бази з основ теорії прийняття рішень, практичних навичок з питань побудови, функціонування та ефективного використання систем підтримки прийняття рішень

Управління проектами – дисципліна, яка об'єднує в собі як спеціальні знання, так і знання інших сфер і галузей.

До недавнього часу поняття проект не викликало особливих питань з приводу змісту цього терміну – всі уявляли собі розрахунки, записки пояснень, кошториси витрат, на підставі яких можна було здійснювати будівництво наприклад якогось об'єкту. Але останнім часом все частіше термін проект використовують в словосполуці «здійснили проект», «спільний проект», «фінансування проекту», «проектний менеджер». Вони мають інше трактування, ніж звичні «технічний проект», «робочий проект».

Що стосується терміну «проект» в сучасній методології управління проектами існує декілька визначень. Кожне з них має право на існування залежно від конкретного завдання, яке стоїть перед фахівцями.

Термін проект, як відомо, походить від латинського слова projectus, що в буквальному перекладі означає “кинутий вперед”. Проект це те, що замислюється або планується: наприклад, підприємство. Проект це завдання з певними вихідними даними і очікуваними результатами (цілями), які обумовлюють спосіб її рішення. Проект це тимчасове підприємство, здійснюване для створення унікального продукту або послуги. Таким чином, можна сказати, що все те що змінює наш світ все це проекти.

Метою методичних вказівок до виконання контрольної роботи є надання допомоги у вивченні основ управління проектами інформатизації, а також програмних засобів, призначених для підвищення ефективності процесу проектного управління.

Методи комп’ютерного моделювання широко застосовуються в усіх сферах діяльності людини – від конструювання моделей технічних, технологічних та організаційних систем до вирішення економічних проблем людства. З усіх видів моделювання, як показує огляд науково-дослідницьких робіт, чи не найпопулярнішим видом моделювання є імітаційне. За використанням на практиці його випереджають лише методи математичного програмування. 

Метою викладання дисципліни є формування у майбутніх фахівців системи спеціальних знань і навичок застосування сучасних інформаційних технологій в управлінні бізнесом та інформаційному менеджменті.

Завданням вивчення дисципліни «Інформаційні системи і технології в управлінні підприємством» є теоретична та практична підготовка майбутніх фахівців у відповідності з поставленою метою застосовувати в професійній діяльності менеджера як спеціалізовані, так й інтегровані інформаційні системи.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є технології та методи автоматизованої обробки економічної інформації з використанням інформаційних систем.

Курс орієнтований на організацію самостійної роботи над матеріалом тем навчальної дисципліни «Математика для економістів» (розділ «Вища математика») як універсального інструмента для дослідження розв’язків задач економічного змісту.

Курс орієнтований на організацію самостійної роботи над матеріалом тем навчальної дисципліни «Математика для економістів» (розділ «Теорія ймовірностей і математична статистика») як засобу дослідження впливу стохастичного фактора на можливі розв’язки задач економічного змісту.

Курс орієнтований на організацію самостійної роботи над матеріалом тем навчальної дисципліни «Математика для економістів» (розділ «Економіко-математичне моделювання») як комплексу аналітичних засобів дослідження розв’язків економічних задач.

Метою курсу є засвоєння студентами теоретико-методологічних основ в галузі менеджменту з урахуванням особливостей управлінської праці, підготовка висококваліфікованих менеджерів, уміння аналізувати проблеми, розглядати ситуацію як ціле, які будуть спроможними забезпечити високий рівень y роботі підприємства. В межах дисципліни вивчаються основні функції управління (планування, організація, мотивація і контроль), аналізуються механізми, способи та інструменти реалізації кожної функції, розглядаються підходи до оцінки ефективності діяльності організації та її управління.

В курсі розглядаються основні організаційні форми роботи туристичного підприємства. Подається класифікація туристичних підприємств та видів туризму. Основною метою є вивчення та набуття практичних навичок організації туристичної діяльності.  Курс призначений для студентів напрямів підготовки "Менеджмент і адміністрування" та "Туризм".

Метою вивчення дисципліни є: обґрунтування і практична реалізація рекреаційного районування з метою визначення рекреаційних функцій території і тенденцій їх зміни в умовах географічного поділу праці у сфері рекреації і туризму, що забезпечує координацію діяльності і подальший розвиток відповідних галузей економіки, оптимальне використання соціальних і природних рекреаційних ресурсів.

 

Курс "Управління проектами в туризмі" передбачає теоретичну та практичну підготовку майбутніх менеджерів у галузі управління інвестиційними проектами підприємств, засвоєння особливостей їх реалізації в сфері туризму, формування у студентів цілісної системи знань і вмінь ефективного здійснення інвестиційних проектів на підприємствах сфери туризму.

Дисципліна «Організація виставкової діяльності» – в сучасних умовах дає можливість дослідити процес аналізу, планування, реалізації і контролю за здійсненням заходів, спрямованих на встановлення та підтримку взаємовигідних обмінів із цільовим ринком шляхом участі підприємства у виставкових та ярмаркових заходах, для досягнення певних цілей організації (у бізнесі насамперед – отримання запланованого рівня прибутку).

Дисципліна передбачає набуття студентами теоретичних і практичних навичок з організації виставкових заходів, поглиблене вивчення наукових підходів принципів і методів організації, здійснення ярмарково-виставкової діяльності підприємствами i організаціями різних форм власності, застосування сучасних виставкових технологій, процесу планування i організації участі на виставці, рекламно-комунікаційних методів в роботі стендистів з відвідувачами з оцінкою поставлених перед ними цілей.

Курс «Ярмаркова та виставкова діяльність» – в сучасних умовах дає можливість дослідити процес аналізу, планування, реалізації і контролю за здійсненням заходів, спрямованих на встановлення та підтримку взаємовигідних обмінів із цільовим ринком шляхом участі підприємства у виставкових та ярмаркових заходах, для досягнення певних цілей організації (у бізнесі насамперед – отримання запланованого рівня прибутку).

Дисципліна передбачає набуття студентами теоретичних і практичних навичок з організації виставково-ярмаркових заходів, поглиблене вивчення наукових підходів принципів і методів організації, здійснення ярмарково-виставкової діяльності підприємствами i організаціями різних форм власності, застосування сучасних виставкових технологій, процесу планування i організації участі на виставці, рекламно-комунікаційних методів в роботі стендистів з відвідувачами з оцінкою поставлених перед ними цілей.

Дисципліна «Організація виставкової діяльності» – в сучасних умовах дає можливість дослідити процес аналізу, планування, реалізації і контролю за здійсненням заходів, спрямованих на встановлення та підтримку взаємовигідних обмінів із цільовим ринком шляхом участі підприємства у виставкових та ярмаркових заходах, для досягнення певних цілей організації (у бізнесі насамперед – отримання запланованого рівня прибутку).

Дисципліна передбачає набуття студентами теоретичних і практичних навичок з організації виставкових заходів, поглиблене вивчення наукових підходів принципів і методів організації, здійснення ярмарково-виставкової діяльності підприємствами i організаціями різних форм власності, застосування сучасних виставкових технологій, процесу планування i організації участі на виставці, рекламно-комунікаційних методів в роботі стендистів з відвідувачами з оцінкою поставлених перед ними цілей.