Skip available courses

Available courses

Вивчення дисципліни передбачає надання теоретичних знань і практичних навичок щодо формування асортименту та товарних категорій у ритейлі, принципів і методів класифікації товарів на основі їх споживних властивостей, визначення класифікації товарів за різними класифікаторами, що використовуються у ритейлі

Вивчення дисципліни "Товарознавство. Непродовольчі товари" передбачає набуття студентами теоретичних  знань, формування вмінь і навичок, що забезпечують кваліфіковану професійну діяльність у галузі економіки щодо оцінки безпечності й управління якістю непродовольчих товарів, освоєння принципів формування їх асортименту, визначення споживчих властивостей товарів на різних етапах життєвого циклу.

Набуті компетентності  у межах тематики дисципліни необхідні майбутнім фахівцям для визначення сутності товарознавства та його ролі у ринковій економіці; набуття практичних умінь щодо оцінки якості товарів відповідно до нормативної документації та вимог сучасного ринку. Спеціалісти повинні оперувати системою знань, що стосуються потреб споживачів, асортименту, властивостей і рівня якості товарів, чинників їхнього формування, методів контролю, а також умов транспортування та зберігання товарів.

Дисципліна "Товарознавство. Харчові продукти"  орієнтована на теоретичне опанування та набуття практичного вміння ідентифікувати товар за класифікаційними ознаками; формувати структуру асортименту харчових продуктів; визначати споживчі переваги різних асортиментних груп продовольчих товарів; користуватися нормативними документами, які регламентують якість товарів; використовувати органолептичні та інструментальні методи для визначення показників якості окремих груп товарів.

Дисципліна «Організація виставкової діяльності» – в сучасних умовах дає можливість дослідити процес аналізу, планування, реалізації і контролю за здійсненням заходів, спрямованих на встановлення та підтримку взаємовигідних обмінів із цільовим ринком шляхом участі підприємства у виставкових та ярмаркових заходах, для досягнення певних цілей організації (у бізнесі насамперед – отримання запланованого рівня прибутку).

Дисципліна передбачає набуття студентами теоретичних і практичних навичок з організації виставкових заходів, поглиблене вивчення наукових підходів принципів і методів організації, здійснення ярмарково-виставкової діяльності підприємствами i організаціями різних форм власності, застосування сучасних виставкових технологій, процесу планування i організації участі на виставці, рекламно-комунікаційних методів в роботі стендистів з відвідувачами з оцінкою поставлених перед ними цілей.

Вивчення дисципліни "Організація торгівлі" передбачає теоретичні та практичні підходи щодо організації роздрібної та оптової торгівлі, організації торгово-технологічного процесу на підприємствах торгівлі й обслуговування покупців, організації товаропостачання підприємств роздрібної торгівлі, розвитку складської мережі, організації технологічних процесів і праці на складах, забезпечення ефективності функціонування підприємств торгівлі в умовах конкуренції.

Курс «Ярмаркова та виставкова діяльність» – в сучасних умовах дає можливість дослідити процес аналізу, планування, реалізації і контролю за здійсненням заходів, спрямованих на встановлення та підтримку взаємовигідних обмінів із цільовим ринком шляхом участі підприємства у виставкових та ярмаркових заходах, для досягнення певних цілей організації (у бізнесі насамперед – отримання запланованого рівня прибутку).

Дисципліна передбачає набуття студентами теоретичних і практичних навичок з організації виставково-ярмаркових заходів, поглиблене вивчення наукових підходів принципів і методів організації, здійснення ярмарково-виставкової діяльності підприємствами i організаціями різних форм власності, застосування сучасних виставкових технологій, процесу планування i організації участі на виставці, рекламно-комунікаційних методів в роботі стендистів з відвідувачами з оцінкою поставлених перед ними цілей.

Мета дисципліни - набуття теоретичних, методологічних основ та практичних навичок роботи в комп'ютерних мережах для автоматизації професійної діяльності фахівців. У програму включені відомості про найсучасніші комп'ютерні комунікації та технології їх використання. Увага приділяється вивченню апаратних та програмних засобів комп'ютерних мереж та особливостей роботи у локальних мережах, а також всесвітній мережі Internet. Розглядаються сервіси Internet та сучасні технології зв'язку.

Курс орієнтований на студентів економічних спеціальностей.

Метою вивчення дисципліни є - набуття студентами теоретичних і практичних знань з основ створення та функціонування інформаційних систем маркетингу, сучасних технологічних засобів обробки інформації та інформаційних технологій розв’язання основних маркетингових задач.

Метою курсу є засвоєння студентами теоретико-методологічних основ в галузі менеджменту з урахуванням особливостей управлінської праці, підготовка висококваліфікованих менеджерів, уміння аналізувати проблеми, розглядати ситуацію як ціле, які будуть спроможними забезпечити високий рівень y роботі підприємства. В межах дисципліни вивчаються основні функції управління (планування, організація, мотивація і контроль), аналізуються механізми, способи та інструменти реалізації кожної функції, розглядаються підходи до оцінки ефективності діяльності організації та її управління.

В курсі розглядаються основні організаційні форми роботи туристичного підприємства. Подається класифікація туристичних підприємств та видів туризму. Основною метою є вивчення та набуття практичних навичок організації туристичної діяльності.  Курс призначений для студентів напрямів підготовки "Менеджмент і адміністрування" та "Туризм".

Метою вивчення дисципліни є: обґрунтування і практична реалізація рекреаційного районування з метою визначення рекреаційних функцій території і тенденцій їх зміни в умовах географічного поділу праці у сфері рекреації і туризму, що забезпечує координацію діяльності і подальший розвиток відповідних галузей економіки, оптимальне використання соціальних і природних рекреаційних ресурсів.

 

Курс "Управління проектами в туризмі" передбачає теоретичну та практичну підготовку майбутніх менеджерів у галузі управління інвестиційними проектами підприємств, засвоєння особливостей їх реалізації в сфері туризму, формування у студентів цілісної системи знань і вмінь ефективного здійснення інвестиційних проектів на підприємствах сфери туризму.

Навчально-методичні матеріали призначені для здобувачів 3 курсу ступеня вищої освіти "бакалавр" напряму підготовки 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво». Товарознавство та експертиза в митній справі».

Форма підсумкового контролю - екзамен.

Навчально-методичні матеріали призначені для здобувачів 4 курсу ступеня вищої освіти "бакалавр" напряму підготовки 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво». Товарознавство та експертиза в митній справі».

Форма підсумкового контролю - залік.

Метою вивчення дисципліни«Бухгалтерський облік» є формування у студентів системи знань щодо методології і організації бухгалтерського обліку та здобуття навичокпрактичного характеру для формування системи знань студентів, яка дозволяє розуміти економіку підприємства, здійснювані господарські процеси та їх відображення в обліку.

Метою вивчення дисципліни«Бухгалтерський облік» є формування у студентів системи знань щодо методології і організації бухгалтерського обліку та здобуття навичокпрактичного характеру для формування системи знань студентів, яка дозволяє розуміти економіку підприємства, здійснювані господарські процеси та їх відображення в обліку.

Метою вивчення дисципліни «Звітність підприємства» є набуття студентами навичок роботи з нормативними документами і використання їх при формуванні інформації для складання звітності; складання форм державної фінансової, податкової, статистичної та спеціальної звітності; перевірки узгодженості окремих показників звітності; використання звітності для управління підприємством

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок щодо статистичного аналізу діяльності підприємств усіх форм власності, побудови необхідних інформаційних систем його забезпечення та вирішення проблемних питань управління фінансовими результатами та фінансовим станом підприємств і установ в умовах ринкових відносин.

Метою курсу є поглиблення спеціальних знань з фінансового аналізу, оволодіння методикою та організацією аналізу фінансово-господарської діяльності суб'єктів економіки, формування і розвиток уміння використовувати теоретичні знання у практичній діяльності, виходячи з концептуальних основ ринкової економіки.