Skip available courses

Available courses

Завданням вивчення дисципліни «Моделювання економічних процесів» є вироблення у студентів стійких навичок систематизації вихідної інформації економічного характеру, яка стосується діяльності вибраного економічного об’єкта чи процесу, формування на її основі економіко-математичної моделі та вміння провести перевірку створеної моделі на адекватність.

Курс призначений для  формування необхідного рівня знань та набуття практичних навичок використання сучасних технологій Internet для розв'язання різноманітних задач у процесі навчання у ВУЗІ та роботі за фахом у студентів всіх форм навчання.
Курс орієнтований на поглиблене вивчення можливостей прикладних програм пакету MS Office 2010 та використання їх як інструмента для розв'язування наукових і практичних задач.

Курс орієнтований на поглиблене вивчення можливостей прикладних програм пакету MS Office 2010 та використання їх як інструмента для розв'язування наукових і практичних задач.

Курс призначений вивченню можливостей створення програмних додатків в середовищі MS Office засобами мови програмування Visual Basic for Application для автоматизації офісної роботи. Орєнтований на студентів економічних спеціальностей.

Курс призначений для узагальнення теоретичних знань та практичних навичок студентів з питань проектування, розробки та функціонування інформаційних систем, а також їх використання в діяльності підприємств та організацій різних форм власності для розв’язання завдань автоматизації усіх сфер діяльності.

Курс розроблений для студентів напряму підготовки 0501 "Економіка підприємництва" освітньо-квалфікаційного рівня "Магістр" спеціальності 050102 "Економічна кібернетика".В курсі розглядаються основні питання з підготовки навчально-методичного комплексу дисципліни, опанування основними методиками проведення лекцій, лабораторних та практичних занять, планування часу при їх проведенні, а також знайомство із основними інтерактивними формами та методами проведення навчальних занять та самостійної роботи

Курс передбачає вивчення основ методики викладання у вищій школі, одержання практичних навичок із роботою з навчальними планами, створенням навчально-методичного забезпечення курсу.

Головною метою викладання дисципліни «Моделі та структури даних» є формування теоретичних та практичних знань з основ створення та використання структур даних при розв'язанні прикладних задач.

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Моделі та структури даних» є принципи побудови моделей та структур даних для прикладних інформаційних систем.

Управління проектами – дисципліна, яка об'єднує в собі як спеціальні знання, так і знання інших сфер і галузей.

До недавнього часу поняття проект не викликало особливих питань з приводу змісту цього терміну – всі уявляли собі розрахунки, записки пояснень, кошториси витрат, на підставі яких можна було здійснювати будівництво наприклад якогось об'єкту. Але останнім часом все частіше термін проект використовують в словосполуці «здійснили проект», «спільний проект», «фінансування проекту», «проектний менеджер». Вони мають інше трактування, ніж звичні «технічний проект», «робочий проект».

Що стосується терміну «проект» в сучасній методології управління проектами існує декілька визначень. Кожне з них має право на існування залежно від конкретного завдання, яке стоїть перед фахівцями.

Термін проект, як відомо, походить від латинського слова projectus, що в буквальному перекладі означає “кинутий вперед”. Проект це те, що замислюється або планується: наприклад, підприємство. Проект це завдання з певними вихідними даними і очікуваними результатами (цілями), які обумовлюють спосіб її рішення. Проект це тимчасове підприємство, здійснюване для створення унікального продукту або послуги. Таким чином, можна сказати, що все те що змінює наш світ все це проекти.

Метою методичних вказівок до виконання контрольної роботи є надання допомоги у вивченні основ управління проектами інформатизації, а також програмних засобів, призначених для підвищення ефективності процесу проектного управління.

Метою викладання дисципліни є набуття студентами навичок застосування сучасного програмного забезпечення при обробці економічної інформації, створенні математичної моделі та знаходженні розв’язків задач економіко-математичного моделювання.

Завданням дисципліни є вироблення у студентів стійких навиків організації та ведення пошуку наукової інформації, яка стосується діяльності вибраного об’єкта дослідження чи процесу, сформування на її основі певної сукупності обґрунтованих висновків.

Метою викладання дисципліни є формування у майбутніх фахівців системи спеціальних знань і навичок застосування сучасних інформаційних технологій в управлінні бізнесом та інформаційному менеджменті.

Завданням вивчення дисципліни «Інформаційні системи і технології в управлінні підприємством» є теоретична та практична підготовка майбутніх фахівців у відповідності з поставленою метою застосовувати в професійній діяльності менеджера як спеціалізовані, так й інтегровані інформаційні системи.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є технології та методи автоматизованої обробки економічної інформації з використанням інформаційних систем.

Методи комп’ютерного моделювання широко застосовуються в усіх сферах діяльності людини – від конструювання моделей технічних, технологічних та організаційних систем до вирішення економічних проблем людства. З усіх видів моделювання, як показує огляд науково-дослідницьких робіт, чи не найпопулярнішим видом моделювання є імітаційне. За використанням на практиці його випереджають лише методи математичного програмування. 

Дисципліна "Експертні системи" має надати студентам необхідні знання сучасних інформаційно-експертних технологій, які є необхідною умовою підготовки фахівців з економіки, фінансів, обліку та аудиту. Набуті теоретичні знання та практичне вміння працювати з сучасним програмним забезпеченням спрямовують студентів на підвищення результативності виконання фахових завдань.

Програма дисципліни «Експертні системи» відображає сучасні підходи до реорганізації діяльності підприємств та управління ними з використанням новітніх інформаційних систем.

Дисципліна спрямована на формування у студентів теоретичної бази з основ теорії прийняття рішень, практичних навичок з питань побудови, функціонування та ефективного використання систем підтримки прийняття рішень

Навчально-методичні матеріали призначені для здобувачів 3 курсу ступеня вищої освіти "бакалавр" напряму підготовки 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво». Товарознавство та експертиза в митній справі».

Форма підсумкового контролю - екзамен.

Навчально-методичні матеріали призначені для здобувачів 4 курсу ступеня вищої освіти "бакалавр" напряму підготовки 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво». Товарознавство та експертиза в митній справі».

Форма підсумкового контролю - залік.

Курс орієнтований на організацію самостійної роботи над матеріалом тем навчальної дисципліни «Математика для економістів» (розділ «Вища математика») як універсального інструмента для дослідження розв’язків задач економічного змісту.

Курс орієнтований на організацію самостійної роботи над матеріалом тем навчальної дисципліни «Математика для економістів» (розділ «Теорія ймовірностей і математична статистика») як засобу дослідження впливу стохастичного фактора на можливі розв’язки задач економічного змісту.

Курс орієнтований на організацію самостійної роботи над матеріалом тем навчальної дисципліни «Математика для економістів» (розділ «Економіко-математичне моделювання») як комплексу аналітичних засобів дослідження розв’язків економічних задач.

Розділ курсу дає загальні поняття про інформаційні системи та інформаційні технології, їх роль у сучасному суспільстві, основні функції, принципи створення та функціонування. Розглядаються класи ІС, структура однокористувацької та багатокористувацької, малої та корпоративної ІС, локальної та розподіленої ІС, склад і призначення підсистем. Увага приділяється архітектурі та програмному забезпеченню комп'ютерів.

Розділ курсу розглядає струкуру та інтерфейс операційної системи MS Windows, засоби управління файлами та даними, системні програми та параметри налагодження комп'ютера.

Розділ курсу знайомить з технологією створення та редагування текстових документів різного рівня складності на основі стандартних та власних шаблонів.

Метою вивчення дисципліни є: обґрунтування і практична реалізація рекреаційного районування з метою визначення рекреаційних функцій території і тенденцій їх зміни в умовах географічного поділу праці у сфері рекреації і туризму, що забезпечує координацію діяльності і подальший розвиток відповідних галузей економіки, оптимальне використання соціальних і природних рекреаційних ресурсів.

 

В курсі розглядаються основні організаційні форми роботи туристичного підприємства. Подається класифікація туристичних підприємств та видів туризму. Основною метою є вивчення та набуття практичних навичок організації туристичної діяльності.  Курс призначений для студентів напрямів підготовки "Менеджмент і адміністрування" та "Туризм".

Курс "Управління проектами в туризмі" передбачає теоретичну та практичну підготовку майбутніх менеджерів у галузі управління інвестиційними проектами підприємств, засвоєння особливостей їх реалізації в сфері туризму, формування у студентів цілісної системи знань і вмінь ефективного здійснення інвестиційних проектів на підприємствах сфери туризму.